Business coverage

Sharing and win-win to create a better future


Supervised by the Ministry of Natural Resources [Drawing No. GS(2016)1561]

Argentina

Argentina

Chile

Chile

Mexico

Mexico

Indonesia

Indonesia

Malaysia

Malaysia

Vietnam

Vietnam

Thailand

Thailand

Laos

Laos

Hong Kong, Macao and Taiwan

Hong Kong, Macao and Taiwan

Central South Region

Central South Region

North China region

North China region

Central Plains Region

Central Plains Region

East China Region

Shaanxi

Shaanxi

Northwest region

Northwest region

India

India

Pakistan

Pakistan

Tajikistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

Turkmenistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Uzbekistan

Kazakhstan

Kazakhstan

Russia

Russia

Finland

Finland

Chad

Chad

Sudan

Sudan

Germany

Germany

France

United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

Argentina

Chile

Mexico

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Thailand

Laos

Hong Kong, Macao and Taiwan

Central South Region

North China region

Central Plains Region

East China Region

Shaanxi

Northwest region

India

Pakistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhstan

Russia

Finland

Chad

Sudan

Germany

France

United Kingdom

International clients

Southeast Asia: Laos, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand

South Asia: Pakistan, India

Central Asia: Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan

East Asia: Japan

Eastern Europe: Russia

Nordic countries: Finland, Germany, France, United Kingdom

South America: Chile, Argentina, Mexico

Africa: Chad, Sudan

 

Domestic sales regions

East China region: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian

Central Plains region: Shandong, Shanxi, Henan

Northwest region: Xinjiang, Ningxia, Gansu, Qinghai

North China region: Beijing, Tianjin, Hebei, Jilin, Liaoning, Heilongjiang, Inner Mongolia, Shaanxi

Central South Region: Hunan, Hubei, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing

Hong Kong, Macau, and Taiwan regions: Hong Kong, Macau, and Taiwan

Argentina

Chile

Mexico

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Thailand

Laos

Hong Kong, Macao and Taiwan

Central South Region

North China region

Central Plains Region

East China Region

Shaanxi

Northwest region

India

Pakistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhstan

Russia

Finland

Chad

Sudan

Germany

France

United Kingdom